Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Raniżowie

Rekrutacja do przedszkola na rok 2023/2024

Utworzono dnia 20.02.2023

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ W RANIŻOWIE
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 2. Uchwała Rady Gminy Raniżów nr XXIV/147/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raniżów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia.
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Raniżów 8/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu czynności i zasad w postępowaniu rekrutacyjnymi i postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raniżów.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 2. Dzieci już uczęszczające do przedszkola, nie uczestniczą w rekrutacji pod warunkiem, że ich rodzice/opiekunowie prawni w terminie, złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu - załącznik nr 1. Niezłożenie  deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
 3. Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami można pobrać w Przedszkolu Samorządowym w Raniżowie, sekretariacie Zespołu Szkół w Raniżowie lub ze strony internetowej  www.zsranizow.szkolna.net.pl.
 4. Wypełnione deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Raniżowie ul. Armii Krajowej 20 w godzinach od 7.30 do 13.30
  w terminie od dnia 06 lutego do dnia 20 lutego 2023 roku.
 5. Wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami należy składać
  w sekretariacie Zespołu Szkół  w okresie od 21 lutego do 23 marca 2023 roku.

 

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.
 2. Obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego są objęte dzieci w wieku 6 lat.
 3. Dzieci w wieku 3 i 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 6. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku w terminie podanym
  w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
 7. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka (kandydata).
 8. Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć
  do dyrektora przedszkola, w oznaczonym terminie, prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkola - załącznik nr 2 wraz z niezbędnymi dokumentami.

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI I TERMINÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJACYM NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RANIŻOWIE

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin
 w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

 1.  

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

06.02.2023 r.-20.02.2023 r.

 

 1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

21.02.2023 r.-20.03.2023 r.

03.04.2023 r.-08.05.2023 r.

 1.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wezwań po przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach lub wniosków do Wójta Gminy Raniżów o potwierdzeniu miejsca zamieszkania.

21.03.2023 r.-23.03.2023 r.

09.05.2023 r.-12.05.2023 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
 i kandydatów niezakwalifikowanych

24.03.2023 r.

15.05.2023 r.

 1.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

23.03.2023 r.-29.03.2023 r.

16.05.2023 r.-24.05.2023 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

31.03.2023 r.

26.05.2023 r.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ

 

 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Raniżów.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Raniżów mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Jeżeli przyjęcie kandydata zamieszkałego poza terenem Gminy Raniżów wymaga zmian w organizacji pracy placówki powodujące dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć kandydata po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Raniżów.
 5. Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów.
 6. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe, które posiadają jednakową wartość:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Pouczenie: Za osobę samotnie wychowującą dziecko na potrzeby postępowania rekrutacyjnego uznaje się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Oświadczenie samotnego rodzica musi dotyczyć stanu rzeczywistego. Pojęcia osoby samotnie wychowującej dziecko nie można bowiem odczytywać w ten sposób, że jest nią każda osoba mająca dzieci
i znajdująca się w stanie wolnym (por. wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2009 r., II FSK 279/08) Oświadczenie twierdzące zatem mają prawo złożyć wyłącznie osoby, które w rzeczywistości samotnie troszczą się o codzienne zaspokajanie potrzeb dziecka, nie zaś osoby, które mają władzę rodzicielską i jednocześnie formalnie są stanu wolnego.

 1. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Raniżów, które są punktowane, przy czym wartość każdego z nich jest różna:
  1. praca zarobkowa rodzica/rodziców/opiekuna prawnego/opiekunów prawnych lub prowadzenie przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 pkt,
  2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola – 8 pkt,
  3. kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie ponad podstawę programową – 5 pkt.

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE
KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH

 

Spełnianie powyższych kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku niezbędne dokumenty:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - załącznik nr 3,

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub jego notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu,

 1. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub ich notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu  oraz oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - oświadczenie - załącznik nr 4 ,
 2. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub jego notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu,
 3. pisemne oświadczenie każdego z rodziców/rodzica samotnie wychowującego/opiekunów prawnych/opiekuna o zatrudnieniu lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym – załącznik nr 5 ,
 4. pisemne oświadczenie rodziców/rodzica samotnie wychowującego/opiekunów prawnych/opiekuna
  o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Przedszkola Samorządowego Raniżowie - załącznik nr 6,
 5. pisemne oświadczenie rodziców/rodzica samotnie wychowującego/opiekunów prawnych/opiekuna
  o pobycie kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie ponad podstawę programową - załącznik nr 7.

TOK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna.
 2. Dyrektor przedszkola wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
 4. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski.
 5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Wójta Gminy Raniżów o potwierdzenie tych okoliczności.
 6. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach Wójt Gminy Raniżów korzysta
  z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych i organizacji pozarządowych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

USTALENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA PODSTAWIE KRYTERIÓW

 

 1. W przypadku, gdy liczba miejsc w przedszkolu jest mniejsza niż liczba kandydatów, komisja rekrutacyjna ustala kolejność ich przyjmowania na podstawie kryteriów.
 2.  Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
  i gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, prowadzi się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym bierze się pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Raniżów.
 4. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o przyjęciu do przedszkola decyduje wcześniejsza data urodzenia dziecka, a w dalszej kolejności termin złożenia wniosku.
 5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
  w siedzibie danego przedszkola, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola.

 

 

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają w sekretariacie Zespołu Szkół  w Raniżowie w terminie od dnia 23 marca do dnia 29 marca 2023 roku, pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola – załącznik nr 8 . Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola,
w formie pisemnej w ustalonym w harmonogramie terminie, jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca
w przedszkolu.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty i rodzice/opiekunowie prawni potwierdzili wolę zapisu w ustalonym terminie.
 2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych do przedszkola lub informację o liczbie wolnych miejsc. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.
 3. Listy podane do publicznej wiadomości są publikowane nie dłużej niż do upłynięcia terminów odwoławczych w postępowaniu rekrutacyjnym lub uzupełniającym prowadzonym w danym roku kalendarzowym.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 2. Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, liczbę punktów uzyskanych przez dane dziecko oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia dziecka do przedszkola.
 3. Rodzic/opiekun prawny może również wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

 PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń odpowiednio korzysta
  z wychowania przedszkolnego.
 2. Dane osobowe kandydata nieprzyjętego zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
  w przedszkolu i stronie internetowej Zespołu Szkół w Raniżowie.

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Bociany ONLINE

Sprawozdanie z realizacji programu

Zegar

CZAS TRWANIA LEKCJI

1.

8:00

-

8:45

2.

8:55

-

9:40

3.

9:55

-

10:40

4.

10:55

-

11:40

5.

11:55

-

12:40

6.

12:50

-

13:35

7.

13:40

-

14:25

8.

14:30

-

15:15

Dziennik Elektroniczny

SP Serce i Pomoc