Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Raniżowie

PROCEDURA WYBORU PATRONA

Utworzono dnia 18.10.2019

W związku z planowanymi na dzień 21 maja 2020 r. uroczystościami związanymi z nadaniem imienia Świętego Jana Pawła II naszej szkole zapraszamy do pozostawienia trwałego śladu w historii Szkoły Podstawowej w Raniżowie poprzez dołączenie do honorowego grona fundatorów  sztandaru.

 Darowiznę można przekazać dokonując wpłaty na specjalne konto:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. o/Raniżów
nr rachunku 69 9159 1049 3002 1000 0055 0001

 

Dziękujemy za każde wsparcie inicjatywy nadania imienia szkole, ufundowania sztandaru oraz wszystkich działań związanych z organizacją uroczystości.

 


 

 

 

 

Wyniki głosowania:

1. Święty Jan Paweł II - 381 głosy

2. ks.prof. Stanisław Potocki - 22 głosy

3. Król Kazimierz Wielki - 58 głosy

4. Komisja Edukacji Narodowej - 2 głosy

 

PROCEDURA WYBORU PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RANIŻOWIE

 

 

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PRAWNE

 

1. Opracowanie procedury.

Procedura opracowana przez zespół powołany przez Dyrektora Zespołu Szkół w Raniżowie podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół w Raniżowie, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

2. Podstawa prawna.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r., poz. 649)

3. Zapoznanie z Procedurą wyboru Patrona Szkoły Podstawowej w Raniżowie.

Dyrektor Szkoły zawiadamia pracowników szkoły, uczniów i rodziców o podjęciu działań zmierzających do nadania jej imienia oraz zaznajamia z wprowadzoną procedurą wyboru Patrona Szkoły Podstawowej w Raniżowie. Zapoznanie nastąpi w październiku 2019 r.
w następujący sposób:

- nauczyciele - podczas zebrania Rady Pedagogicznej -10 października 2019,

- rodzice - podczas zebrania -17 października 2019 r. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2,

- uczniowie - na godzinach wychowawczych lub na zajęciach z wychowawcą, na apelu ogólnoszkolnym,

- cała społeczność szkoły oraz społeczność lokalna - na stronie internetowej szkoły.

4. Powołanie Zespołu Koordynującego.

Dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem Zespół Koordynujący, w którego skład wchodzi po dwóch przedstawicieli wydelegowanych przez: Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców.

Zadaniem Zespołu Koordynującego jest wyłonienie kandydatów zgłoszonych przez uprawnione osoby, zliczenie głosów z kart wyborczych oraz udokumentowanie tych czynności.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE  

 

1. Poprzez nadanie imienia szkoła:

 1. uzyska swoistą tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 2. promuje patrona, jego dokonania,
 3. pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,
 4. wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, wakacyjnej wymiany uczniów),
 5. może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem
  i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność,
 6. wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.

Wybór patrona nie może być wyborem przypadkowym i nieuzasadnionym. 

2. Oczekiwania od kandydatów na patrona.

Patronem może być wyłącznie osoba, której istnienie historyczne lub współczesne nie budzi wątpliwości. Podstawową  przesłanką wyboru jest idea, aby wybrany patron był autorytetem dla uczniów w zakresie preferowanych w szkole wartości takich jak: prawda, dobro, patriotyzm, poczucie dumy narodowej, poszanowanie godności człowieka, życzliwość, sprawiedliwość i tolerancja wobec ludzi.

 1. Warunki wykluczające kandydata na patrona.

Kandydatem na patrona nie może być osoba, której ocena wzbudza oczywiste kontrowersje, spory i podziały społeczne, oraz osoba, której imię nosi już któraś ze szkół podstawowych w Gminie Raniżów.

 

III. PROPOZYCJE KANDYDATÓW NA PATRONA

 

1. Składanie propozycji  kandydata na patrona:

 1. do złożenia propozycji uprawnieni są wyłącznie członkowie społeczności Szkoły Podstawowej w Raniżowie, tj. uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni,
 2. przez osobę zgłaszającą należy rozumieć pojedynczą osobę lub grupę osób, np. klasę,
 3. zgłoszenia mogą być składane do 31 października 2019 r.,
 4. zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie szkoły (ul. Grunwaldzka 2 lub ul. Armii Krajowej 20) w godzinach jego urzędowania, 
 5. zgłoszenie - wyłącznie na załączniku nr 1   
 • jest przedstawione w formie pisemnej, 
 • zawiera imię i nazwisko kandydata, podpis(y) osoby(osób) zgłaszającej(ych) kandydaturę,  oraz uzasadnienie, dlaczego kandydat powinien zostać Patronem Szkoły Podstawowej w Raniżowie.

2. Weryfikacja propozycji kandydatur na patrona.

Zespół Koordynujący w terminie 3 dni roboczych od wyznaczonego dnia zakończenia składania wniosków dokona weryfikacji złożonych kandydatur. Weryfikacja polegać będzie na stwierdzeniu spełnienia wymogów określonych niniejszymi procedurami. Przyjęcie lub odrzucenie propozycji na kandydatów patrona zostanie udokumentowane w formie protokołu przedstawionego Dyrektorowi szkoły. Lista przyjętych propozycji kandydatów na patrona ze względów organizacyjnych zostanie ograniczona do 3 osób z największą liczbą uzyskanych zgłoszeń. Lista zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej szkoły oraz zamieszczona na stronie internetowej do 7 listopada 2019r.

 

3.Wybór kandydata.

W wyborze kandydata na patrona może brać udział każdy członek społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Raniżowie, tzn.

 • uczeń szkoły podstawowej,
 • rodzic ucznia szkoły podstawowej,
 • nauczyciel,
 • pracownik niepedagogiczny.

 

IV. PRZEBIEG PREZENTACJI WYBORCZEJ  

 

1. Prezentacja wyborcza.

Uczniowie starszych klas (6-8) przygotują materiały służące prezentacji wyborczej kandydatów na patrona, np. w postaci:

 • plakatów,
 • gazetek ściennych,
 • prezentacji multimedialnych.

Prezentacja wyborcza kandydata polegać będzie na przedstawieniu:

 1. osiągnięć, dorobku i charakterystyki sylwetki,
 2. argumentów przemawiających za tym kandydatem jako autorytetem dla uczniów. 

W listopadzie na terenie szkoły przedstawione zostaną prezentacje dotyczące kandydatów na patrona. Także w tym okresie wychowawcy klas  podczas godzin wychowawczych zapoznają uczniów ze zgłoszonymi propozycjami, omawiając każdą z nich .

 

V. WYBORY PATRONA SZKOŁY

 

1. Sposób wybierania:

Spośród zgłoszonych kandydatów społeczność szkolna wybierze większością oddanych głosów jednego kandydata na patrona. 

Wybory zostaną przeprowadzone w drugiej połowie listopada 2019 r. w dniu spotkania
z rodzicami ( datę ustali dyrektor szkoły i poda do wiadomości co najmniej dwa tygodnie przed terminem). Głosowanie odbędzie się w godzinach 8.00-14.00 (uczniowie, nauczyciele, pracownicy), oraz 16.00 - 19.00 (rodzice). 

Karty do głosowania (załącznik nr 2) zostaną wydane na podstawie list sporządzonych w sekretariacie szkoły dla:

 1. pracowników szkoły ,
 2. uczniów,
 3. rodziców,

Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo oddać jeden głos. Prawo oddania głosu przysługuje obojgu rodzicom.

 

2. Przebieg głosowania.

Głosuje się przez postawienie znaku „X" w kratkach z lewej strony obok nazwiska kandydata.

 1. Głosy ważne: Warunkiem ważności głosu jest oddanie głosu na nie więcej niż jednego kandydata. Głosuje się przez postawienie znaku „X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata. 
 2. Głosy nieważne: Głos jest nieważny w razie:
 • oddania głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienia znaku „X"
   w kratkach obok nazwisk więcej niż jednego kandydata,
 • nieoddania głosu na któregokolwiek kandydata, czyli niepostawienia znaku „X"
  w kratce obok nazwiska któregokolwiek kandydata. 

3. Nieważne są karty inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią szkoły.

W dniu wyborów po godzinie 19.00 Zespół Koordynujący dokona zliczenia oddanych głosów, a następnie, przekaże Dyrektorowi szkoły protokół z komisyjnego przeliczenia głosów. Patronem zostanie uznany ten kandydat, na którego zostanie oddanych najwięcej ważnych głosów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów, zostanie wyznaczony termin wyborów uzupełniających. Dyrektor Szkoły w dniu następnym ogłosi na szkolnym apelu, kto został wybrany Patronem Szkoły Podstawowej w Raniżowie. Informacja ta zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń dla rodziców, uczniów i nauczycieli oraz zamieszczona na stronie internetowej szkoły. 

Organy statutowe szkoły (Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny) w drodze uchwały podejmą decyzję o wyborze patrona. W grudniu  Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski skierują wspólny wniosek do organu prowadzącego
o nadanie imienia Szkole Podstawowej  w Raniżowie.

 

VI. ETAP POZNAWANIA SYLWETKI PATRONA

 

1. Poznajemy Patrona szkoły  

Po dokonaniu wyboru Patrona w szkole będzie realizowane zadanie Poznajemy Patrona szkoły. Realizacja tego zadania ma na celu przybliżenie postaci i dokonań patrona całej społeczności szkolnej. Zadanie będzie realizowane w pierwszej połowie 2020 r.

 

2. Kampania informacyjna  

Realizacji projektu, którego celem jest wybranie i poznanie patrona szkoły, towarzyszyć będzie akcja informacyjna. Informacje będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

Nad realizacją zadań związanych z nadaniem szkole imienia będą czuwać osoby wyznaczone przez Dyrektora Zespołu Szkół w Raniżowie.

Uroczystość nadania imienia szkole planowana jest w 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 do procedury wyboru patrona

Utworzono dnia 18.10.2019, 17:18

Załącznik nr 2 do procedury wyboru patrona

Utworzono dnia 18.10.2019, 17:19

Dziennik Elektroniczny

Procedury bezpieczeństwa

Koronawirus Covid-19 – procedury w naszej firmie - Lazienkarium.pl

 

UWAGA!

OPŁATA ZA PAŹDZIERNIK ZA STOŁÓWKĘ WYNOSI

SZKOŁA 63 ZŁ (21 dni)

PRZEDSZKOLE 110 ZŁ + OPŁATA ZA POBYT POWYŻEJ 5H/DZIENNIE

Rodziców, którzy wpłacili  66 zl za październik za dożywianie

informuję, że  kwotę w wysokości 3 zł odliczę w listopadzie.

 Za zamieszanie przepraszam.

 

 

 

Zegar

CZAS TRWANIA LEKCJI

1.

8:00

-

8:45

2.

8:55

-

9:40

3.

9:55

-

10:40

4.

10:55

-

11:40

5.

11:55

-

12:40

6.

12:50

-

13:35

7.

13:40

-

14:25

8.

14:30

-

15:15