Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Raniżowie

KONKURSY KURATORYJNE

Załącznik Nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI KONKURSOWEJ

konkursy przedmiotowe

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 14 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) danych osobowych przez Wojewódzką Komisję Konkursowa (dalej: WKK). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

 1. Administratorem Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) danych osobowych jest Wojewódzka Komisja Konkursowa. Dane teleadresowe: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, email: kuratorium@ko.rzeszow.pl, tel. 17 867-11-42.
 2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w WKK służy następujący adres email: ido@ko.rzeszow.pl lub numer tel. 17 867-11-12.
 3. WKK może przetwarzać Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) dane osobowe w następujących celach:

zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów z terenu województwa podkarpackiego oraz wydanie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla laureatów lub finalistów zaświadczeń; w przypadku opiekuna – organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych; w przypadku kandydata do prac w komisji konkursowej – powołanie do składu komisji konkursowych.

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olipiad z dnia 29 stycznia 2002 r.;

 1. Kategorie Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) danych osobowych zawarte w zgłoszeniu ucznia do konkursów przedmiotowych: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, dane teleadresowe szkoły, liczba punktów uzyskanych z etapu szkolnego, dane opiekuna; w przypadku opiekuna: imię i nazwisko, nauczany przedmiot; w przypadku kandydata do prac w komisji konkursowej: imie i nazwisko.
 2. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z własciwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa (Podkarpacki Kurator Oświaty, komisje konkursowe poszczególnych etapów, w przypadku zdarzeń losowych właściwi kuratorzy oświaty)  oraz podmiotom współpracującym na podstawie umów z KO w Rzeszowie w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych), chyba, że co innego wynika z przepisów szczególnych.   Prace konkursowe będą przechowywane do końca roku szkolnego, w którym odbywa się konkurs; dane osobowe opiekunów będą przetwarzane do czasu wystawienia i wręczenia podziękowania Podkarpackiego Kuratora Oświaty za opekę merytoryczną nad uczniem, któremu pomagał przygotowywać się do konkursów.
 5. W związku z przetwarzaniem przez WKK, Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.    

Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z  WKK w Rzeszowie lub inspektorem ochrony danych.

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez WKK Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Źródło pochodzenia Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) danych osobowych: dyrektor szkoły/placówki do której uczęszcza uczeń biorący udział w konkursach przedmiotowych; w przypadku opiekuna i kandydata do prac w komisji konkursowej: dyrektor szkoły/placówki, w której jest Pani/Pan zatrudniony.
 3. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

 


     Załącznik nr 1: Harmonogram

 

 

 

Konkurs z:

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

Języka polskiego

7 października 2019

20 listopada 2019

13 lutego 2020

Matematyki

8 października 2019

21 listopada 2019

14 lutego 2020

Biologii

18 października 2019

5 grudnia 2019

29 lutego 2020

Historii

17 października 2019

4 grudnia 2019

28 lutego 2020

Chemii

23 października 2019

14 grudnia 2019

21 marca 2020

Fizyki

22 października 2019

7 grudnia 2019

14 marca 2020

Geografii

21 października 2019

6 grudnia 2019

7 marca 2020

Języka angielskiego

9 października 2019

22 listopada 2019

15 lutego 2020

Języka francuskiego

15 października 2019

29 listopada 2019

21 lutego 2020

Języka niemieckiego

10 października 2019

23 listopada 2019

22 lutego 2020

Języka hiszpańskiego

11 października 2019

28 listopada 2019

20 lutego 2020

Języka ukraińskiego

16 października 2019

27 listopada 2019

19 lutego 2020

 

           

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/konkursy-przedmiotowe/regulamin-organizacji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych/

ZAŁĄCZNIKI:

WYBÓR PATRONA SZKOŁY

Opłata za dożywianie

GRUDZIEŃ 2019

45zł

Termin płatności do 15.12.2019 r.

 

Zegar

CZAS TRWANIA LEKCJI

1.

8:00

-

8:45

2.

8:55

-

9:40

3.

9:50

-

10:35

4.

10:50

-

11:35

5.

11:50

-

12:35

6.

12:45

-

13:30

7.

13:35

-

14:20

8.

14:25

-

15:10