Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Raniżowie

Duplikaty dokumentów

Procedura wydawania
legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów, wtórników kart rowerowych
i duplikatów świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Raniżowie

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad delegalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z poźn. zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z poźn. zm).

 

LEGITYMACJE SZKOLNE

Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska).
W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację. Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

 

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej:

 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
  z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1).
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.
 4. Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej do 7 dni.

 

KARTY ROWEROWE - WTÓRNIK

 1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 2) o wydanie wtórnika karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o wtórnik.
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia).
 3. Za wydanie wtórnika karty rowerowej nie pobiera się opłaty.
 4. Termin wykonania wtórnika karty rowerowej do 7 dni.

 

ŚWIADECTWA SZKOLNE - DUPLIKATY

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 3) o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
 • rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),
 • roku ukończenia szkoły / klasy.
  1. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.
  2. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.
  3. Termin wydawania duplikatu do 14 dni.

OPŁATY

Opłaty za wydanie duplikatów świadectwa lub legitymacji szkolnej należy wpłacać na rachunek bankowy:

Zespół Szkół w Raniżowie, ul. Grunwaldzka 2, 36-130 Raniżów,

nr konta 72 9159 1049 2002 1001 5229 0002

Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp.

W tytule należy podać imię, nazwisko oraz napisać za co wnosi się opłatę (legitymacja lub świadectwo).

 

 Zmiana planu lekcji od 16.09.2019 r.

Zegar

CZAS TRWANIA LEKCJI

1.

8:00

-

8:45

2.

8:55

-

9:40

3.

9:50

-

10:35

4.

10:50

-

11:35

5.

11:50

-

12:35

6.

12:45

-

13:30

7.

13:35

-

14:20

8.

14:25

-

15:10